Dossier Het stikstofprobleem — 20

Het advies van de Commissie Remkes nader bekeken – NOx

Er zitten een aantal vreemde kanten aan het advies van de commissie Remkes. Dat de stikstofuitstoot omlaag moet, en dan vooral uit de agrarische sector, staat buiten kijf. Maar waar komt die 50% vandaan?

In het 'Hoofdlijn advies' van het rapport van de commissie staat: 'De totale binnenlandse NOx-emissies van alle sectoren moeten in 2030 met minimaal 50% worden teruggedrongen (t.o.v. 2019), zodat de stikstofdepositie vanuit de stikstofdeken fors afneemt.' Een uitzondering wordt gemaakt voor de 'piekbelasters'. Dit alles staat op pagina 3 van het advies. De piekbelasters zijn bronnen dichtbij Natura2000-gebieden die veel stikstofoxiden uitstoten. Maar hoe zo 50%? NOx bestaat uit stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NOx). Beide stoffen hebben een lange verblijftijd in de atmosfeer, zeker in vergelijking met ammoniak. Anders gezegd betekent het dat de droge depositie ervan niet erg effectief is. Ergo: er wordt in natuurtermen heel weinig mee bereikt. De enige reden die dan nog voor de ingreep kan worden bedacht, is rekenkundig. Luchtvaart, mobiliteit, industrie, energiebedrijven en de bouw; daar gaat het om bij stikstofoxiden. Als er bij de een wat afgaat, kan er bij de ander wat bij. Dat zou dan aan de bouw ten goede moeten komen.

In de onderbouwing op pagina 60 komen we niet veel verder. Mobiele bronnen leveren slechts 11% van de stikstofdepositie in Natura2000-gebieden (p.60, onderaan). Opeens komt de mededeling: 'Het Adviescollege gaat voor dit eindadvies uit van een nationale doelstelling van 50% reductie van emissies in 2030.' Geen uitleg, niets. Het wordte gewoon geponeerd. Bij het verkeer zijn op basis van beleid sowieso verdere emissiereducties te verwachten. Dat betekent dat de voorgenomen reducties in de mobiliteitssector vooral bij de zee- en binnenscheepvaart terecht komen. Op zich niets mis mee, maar het is allemaal het gevolg van de lukraak geponeerde 50% reductie.

Het is heel wel mogelijk dat de commissie op basis van een merkwaardig soort gelijkheidsbeginsel heeft gemeend dat als de agrarische sector een emissiereductie van 50% van ammoniak moet doorvoeren, de 'anderen' een 50% emissiereductie van stikstofoxiden moeten doorvoeren. Tot nu is er nog niemand geweest die deze doorzichtige constructie is opgevallen.

 

Logo LUVO